ยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2558

นิสิตที่อยู่หอพัก ยืนยันการอยู่หอพักเทอม 2/2558 ที่ http://dormapp.swu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 23 -30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น
นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2558 - วันที่ 17 มกราคม 2559 แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก

Date: 
Thursday, November 5, 2015