การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนและการทำวิจัยแก่นิสิตบัณฑิศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด มีประเภททุนดังนี้
1. ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
2. ทุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุน และยื่นขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ นายวุฒิชัย อนันตวิบูลย์ งานบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Date: 
Wednesday, October 28, 2015