หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพกายภาพบำบัด เป็นระยะเวลา 5 ปี

Date: 
Monday, October 12, 2015