ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ทุนภายนอก ทุนคณะสหเวชศาตร์

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะสหเวชศาตร์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 นิสิตท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุนมหาวิทยลัย ทุนภายนอก ทุนคณะสหเวชศาตร์)
ขอให้นิสิต มารับใบสมัครได้ที่ ห้อง 162 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พ.ย. 2558 ส่งเอกสารใบสมัครคืน ภายในวันที่ 16 พ.ย. 2558 เท่านั้น

* หมายเหตุ เป็นการรวบรวมใบสมัครทุนการศึกษา ส่วนเรื่องวันเวลาที่จะสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกรอบ *

Date: 
Friday, October 9, 2015