โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์

Date: 
Wednesday, August 5, 2015