รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณอธิการบดีในงานกล่าวขอบคุณประชาคม มศว และแสดงความยินดีกับอธิการบดีใหม่

รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในงานกล่าวขอบคุณประชาคม มศว และแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปี ของวาระการดำรงตำแหน่งของอธิการ
พร้อมกับกล่าวคำอำลา และมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ต่อท่านอธิการบดีใหม่ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล

Date: 
Wednesday, September 30, 2015