คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญสินี กรไกรวี นิสิตสาขากายภาพบำบัด ปี3

นางสาวธัญสินี กรไกรวี นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี 3 คณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่า มีความประพฤติดี
โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

Date: 
Wednesday, September 30, 2015