ภัทธกร บุบผัน

ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน

สาขาส่งเสริมสุขภาพ
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2
Research Interests: 
ส่งเสริมสุขภาพ