พิมลพร เชาวน์ไวพจน์

อ.ดร.พิมลพร เชาวน์ไวพจน์

สาขาส่งเสริมสุขภาพ
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1
Research Interests: 
ส่งเสริมสุขภาพ