ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ

ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
"จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ"

ร่วมรับฟังการบรรยาย และส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรม
“ประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค new normal”
ในวันที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 – 10.00 น.
บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในยุค new normal”
โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว

เวลา 10.00 – 11.00 น. เสวนาอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางนวัตกรรมสุขภาพ หลังวิกฤติ covid-19”
โดยทีมวิทยากร นพ.สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน เชี่ยวชาญ
ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอางค์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)
อ. ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
(หัวหน้าสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/7WHDxdo85zC9Gq2d9

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 มิถุนายน 2564
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึง 23 กรกฎาคม 2564
(ไม่มีค่าลงทะเบียน)

ดูรายละเอียดการส่งผลงาน และกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Tuesday, June 22, 2021