โครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” ณ ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” ณ ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จ.สระแก้ว โดยมีกิจกรรมช่างน้ำหนัก วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ แนวทางปฏิบัติที่ดีในชุน สร้างความตระหนัก 3 อ. ได้แก่ ออกกำลังกาย อาหาร และ อารมณ์ ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้กลับไปดูแลตนเอง และครอบครัวให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

Date: 
Monday, March 29, 2021