ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา Kwatra Endowment Fund ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
Kwatra Endowment Fund ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่
นางสาวอริสรา หนูเอียด นางสาวศิริรักษ์ ถนอมเขต
และนางสาวอังศดา ยอดกุศล นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1
โดยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

Date: 
Wednesday, February 24, 2021