ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก

วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2564
มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 9 คะแนน
รูปแบบ Online ผ่านระบบ SWU Moodle และ Zoom meeting
วิทยากรโดย
รศ.ดร.อิทธิพันธ์ สุวทันพรกูล สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มศว และคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว

หัวข้อการอบรม
- การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานกายภาพบำบัด
- การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนากระบวนการให้บริการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยระบบประสาท
- วิธีจัดการเรียนการสอนทางคลินิก
- แบบประเมินคลินิกระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและปอด และแบบประเมินคลินิกกายภาพบำบัดในเด็ก

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการ (คุณอนุศักดิ์)
โทร: 0-2649-5000 ต่อ 27332

***ไม่มีค่าลงทะเบียน***
รับเฉพาะอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว

ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaMd-NfeegTqngH32V3CHkUBF6bUw4...
***Download หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Thursday, February 11, 2021