ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “All about aging brain: dementia and movement disorders”

ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “All about aging brain: dementia and movement disorders”
ระหว่างวันที่ 6 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการอบรม
อบรมออนไลน์ผ่านระบบ SWU Moodle ระหว่างวันที่ 6 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 9 คะแนน

การลงทะเบียน และอัตราค่าลงทะเบียน
- นักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า หรือ CI 2,000 บาท รับจำนวน 30 คน
- ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/YTWGH
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/bd5ZA

- นักกายภาพบำบัดทั่วไป 2,500 บาท รับจำนวน 60 คน
- ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/WjyZ4
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/FNn5q

โอนค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283 - 204359 - 3

****ลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ****

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
- การรับสมัคร คุณขนิษฐา ใจกล้า โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315 หรือ 08 3237 8627
- การชำระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27312 หรือ 06 2316 5488

############### Download หนังสือเชิญ เอกสารเพิ่มเติมและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ###############

Date: 
Thursday, February 4, 2021