วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

ผศ.ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์

สาขากายภาพบำบัด
อ.ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4
อ.ที่ปรึกษาบัณฑิตศึกษา
คลินิก มศว องครักษ์
Research Interests: 
กายภาพบำบัด
Pediatric PT