Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

ดูกิจกรรมทั้งหมด ดูกิจกรรมทั้งหมดดูกิจกรรมทั้งหมด
 
  
Hot News!!
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกายภาพบำบัด มศว
โครงการอบรมวิชาการ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ Template 

Template
คณะกายภาพบำบัด PTSWU 2019


Dynamic content will be placed here, do not edit!

     
 _คู่มือการบริการนิสิต_ ____คู่มืองานพัสดุ____ 
คู่มือการแจ้งจบคู่มือการลงทะเบียนเรียนคู่มือยืน W ออนไลน์สำหรับนิสิต

คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

 
   ที่มา : กรมบัญชีกลาง
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.)

 
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุค Thailand 4.0 ณ บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา Kwatra Endowment Fund ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นางสาวอริสรา หนูเอียด นางสาวศิริรักษ์ ถนอมเขต...
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2564 รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด...
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี...