Home

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญยานุช อ่วมเจริญ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัดรุ่นที่ 23 ที่ได้รับ “รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561”...
SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี #โครงการเด็กดีมีที่เรียน - สาขากายภาพบำบัด รับ 3 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 8...
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1/2562...