Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด มศว มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการสอนดีเด่น ด้านอุตสาหะ และด้านบริการวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561 ให้กับ 1.อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์ (...
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561 ครบรอบ 25 ปี นำโดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายในและภายนอก มศว ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561...