Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่...
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 สโมสรนิิสิตคณะกายภายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation (หัวข้อเดียวกับที่จะจัดให้ American...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2....