Home

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม วัดความดัน และ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญยานุช อ่วมเจริญ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัดรุ่นที่ 23 ที่ได้รับ “รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561”...
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิต ด้านการส่งเสริมสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16....
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1/2562...