Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรม R2R หัวข้อ "เส้นทางสู่ความก้าวหน้า : สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ...
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง "กายภาพบำบัด: การบริหารเชิงรุก" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2....