Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

ดูกิจกรรมทั้งหมด ดูกิจกรรมทั้งหมดดูกิจกรรมทั้งหมด
 
HotNews!! 
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกายภาพบำบัด มศว

ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร
ผ่าน Link:http://academic.swu.ac.th/

โครงการอบรมวิชาการ
Template Powerpoint  ที่มีตราคณะ  PTSWU 2019

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Employee Self Services

ระบบเงินเดือนพนักงาน(เฉพาะ VPN )

HealthSciApplication

ระบบงานHealthSci

Payroll System

ระบบเงินเดือนข้าราชการ

 

 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนางานวิจัย ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี...
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตส่งเสริมสุขภาพตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4 (แอดมิชชันกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 สาขากายภาพบำบัด รับ 70 คน...
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านกายภาพบำบัดที่ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น มีทุนการศึกษา และค่าครองชีพ...