Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Active learning เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561...
เมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” โครงการพัฒนาความรู้ประสบการณ์บุคลากรตามสาขา/กลุ่มวิชา...
ขอเชิญบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสุขภาพ หัวข้อ “คุมน้ำหนัก สนุก สุขภาพดี ง่ายนิดเดียว”...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2....