Home

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ" ณ วัดบ้านใหม่ไทยพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems”ระหว่างวันที่ 25-26...
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านกายภาพบำบัดที่ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น มีทุนการศึกษา และค่าครองชีพ...