Home

คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ...
ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2563 สมัครได้ที่...
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1/2562...