นักกายภาพบำบัดคลินิก มศว องครักษ์

นักกายภาพบำบัดคลินิก มศว องครักษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสื่อสารสาธารณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณบดีคณะกายภาพบำบัด