นักกายภาพบำบัดคลินิก มศว ประสานมิตร

นักกายภาพบำบัดคลินิก มศว ประสานมิตร

หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
คณบดีคณะกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
นักกายภาพบำบัด
นักกายภาพบำบัด