ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ ทีได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7942
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชญาณิน เสือไพฑูรย์ นางสาวเกล็ดกาญจน์ อางนานนท์ และนางสาวภัทราพร ทรายคำ นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์...
ขอแสดงความยินดีกับ 1.นายคมชาญ ตรีเทพชาญชัย 2.นายทิยานนท์ นันทิยา นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ในงานเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ณ...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ประชาสัมพันธ์ แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจําปี : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Chest physical in traumatic brain injury" ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ...
ตำแหน่งอาจารย์ (3 ตำแหน่ง) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 , (1) 7 – 1424 และ (1) 7 - 4099 สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (รอบที่ 3 ) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด หลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้แก่ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2....
ขอเชิญศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ (บัณฑิตปีการศึกษา 2557) เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233...
ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ ด้านล่าง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy in Sports” ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabiliation Asseesment of Movement (STREAM) วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ คณะสหเวชศาสตรมศว...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ * นายคมชาญ ตรีเทพชาญชัย * นางสาวอัณณภา สกุลอุดมธรรม * นางสาวปัญชลิกา มินหะรีสุไรมาน นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี 3...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ฮอตฮิตติดแฮชแท็กไทยแลนด์ #ทีมมศว ในทวิตเตอร์ เกิดอะไรขึ้นกับ มศว พี่แคมปัสจะพาไปชม... คึกคักมากมายกับบรรยากาศการรับตรงปี 59 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...

Pages