ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ...
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา อินทร์แก้ว (ว่าน) ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด (PT20) ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Supranational Yala...
-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2560" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "การออกกำลังกายให้ปลอดภัย ไม่บาดเจ็บ" วิทยากรโดย คุณศรายุทธ นามไพร (...
[ขอแสดงความยินดี] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผ่านยกรุ่น!! #PTSWU21
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดกิจกรรม ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่บุคคลทั่วไป ในช่วงเวลา 09.30 - 12.00 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มศว ที่ได้รับคัดเลือกมีผลงานดีเด่นจากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม Active...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก (อย่างเป็นทางการ) ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ กายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "...
นางสาวธันยา หมัดสะและ นิสิตปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการสมาพันธ์กายภาพบำบัดโลก-เอเซียแปซิฟิก WCPT-AWP & PTAT Congress 2017...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังเพื่อดูแลปัญหาปวดเข่า" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเสริมความมั่นคงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง" วิทยากรโดย อาจารย์วาสนา...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (...
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่ https://goo.gl/forms/96gadYk8o80yYTg52
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย Bernard Tonks ณ คลินิกกายภาพบำบัด...

Pages