ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.00...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และองค์กรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้รับประกาศเกียรติคุณในงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง หากข้อมูลผู้เข้าอบรมผิด กรุณาติดต่อ คุณขนิษฐา โทร08-3237-8627 ,0-2649-5000 ต่อ 27307 (เฉพาะวันและเวลาทำการ) หากผู้เข้าอบรมท่านใด...
ขอเชิญนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว ห้อง 307 เวลา 08...
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ คณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ...
AEC activities To improve student English communication skills PLEASE DO COME TO JOIN US ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม AEC ระหว่างวันที่ 18 - 30 เมษายน 2560
ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัดปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว ห้อง 301 , 302 , 304 และ 321...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด" ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. - 11.00...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 หัวข้อสัมมนา -...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for...
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรมจิตรสกุล อาจารย์สาขาส่งเสริมสุขภาพ ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร วิทยากรโดย...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ -สอบข้อเขียน วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป -สอบสัมภาษณ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญบุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้" ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยา ศิริพรมงคล นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...

Pages