ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดกิจกรรม ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่บุคคลทั่วไป ในช่วงเวลา 09.30 - 12.00 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มศว ที่ได้รับคัดเลือกมีผลงานดีเด่นจากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรม Active...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก (อย่างเป็นทางการ) ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.30 น. ณ กายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ขอเชิญนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "...
นางสาวธันยา หมัดสะและ นิสิตปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการสมาพันธ์กายภาพบำบัดโลก-เอเซียแปซิฟิก WCPT-AWP & PTAT Congress 2017...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังเพื่อดูแลปัญหาปวดเข่า" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0976 สังกัดสำนักงานคณบดี...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเสริมความมั่นคงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง" วิทยากรโดย อาจารย์วาสนา...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (...
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่ https://goo.gl/forms/96gadYk8o80yYTg52
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย Bernard Tonks ณ คลินิกกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559...
นางสาวกมลวรรณ เงินงาม นางสาวพรธิตา เพ็ชร์ศรีงาม และนางสาวพัฒนรัตน์ อาทรกิจวัฒน์ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาข้อไหล่ในผู้สูงอายุ" ในวันที่ 22 มิถุนายน...
คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” (อย่างเป็นทางการ) ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง...
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.00...

Pages