ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาสาขากายภาพบำบัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้แก่ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต...
คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงานตามมาตรการต่อไปนี้ 1. ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ 10 นาทีหลังจากไม่ได้ใช้งาน 2. เปิดเครื่องปรับอากาศอุณภูมิ...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ และ อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ อาจารย์สาขากายภาพบำบัด ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “...
ปิดรับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560
***********ปิดรับสมัคร********** โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ”
ด้วยคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ - วันพุธ ที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2559 - 23 ธ.ค. 2559 >>...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook...
ขอเชิญบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด มศว ปีการศึกษา 2558 ร่วมถ่ายภาพหมู่ กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.20 น. ณ ลานด้านหน้าคณะกายภาพบำบัด...
สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด ได้แล้วที่เพจคณะกายภาพบำบัด มศว และ http://healthsci.swu.ac.th
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์) เปลี่ยนแปลงวันเปิดให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัด เฉพาะ วันจันทร์ / วันพุธ / วันศุกร์ รอบเช้า 09.00 - 12.30 น. รอบบ่าย 13.30-16.30 น. ✳เริ่ม มกราคม...
ขอเชิญ อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะนิสิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ณ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สามารถดูรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and taping Application for...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic exercises and taping...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด (ชื่อเดิม คณะสหเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะกายภาพบำบัด มศว...
[ประชาสัมพันธ์] โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 เรื่อง “Moving towards health, longevity, and sustainability” วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ...
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะภรณ์ พรรณขาม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9...

Pages