ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยา ศิริพรมงคล นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรินทร์พันธ์ โชคงามวงศ์ นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)รายการเรือพาย : เรือคยัก2 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ก.พ. 2560 >>>>>>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 7,14,15,20,27,28 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 1,2 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 146 เวลา 16.30-17.30 น. ****...
คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงานตามมาตรการต่อไปนี้ 1. ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ 10 นาทีหลังจากไม่ได้ใช้งาน 2. เปิดเครื่องปรับอากาศอุณภูมิ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1422 , (1)7-1424 , (1)7-1425 และ (1)7-4099 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาสาขากายภาพบำบัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้แก่ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต...
คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงานตามมาตรการต่อไปนี้ 1. ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ 10 นาทีหลังจากไม่ได้ใช้งาน 2. เปิดเครื่องปรับอากาศอุณภูมิ...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ และ อ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ อาจารย์สาขากายภาพบำบัด ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “...
ปิดรับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560
***********ปิดรับสมัคร********** โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ”
ด้วยคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ - วันพุธ ที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2559 - 23 ธ.ค. 2559 >>...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook...

Pages