ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0206 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) อัตราเงินเดือน 17,...
[เปิดรับสมัคร] คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” ระหว่างวันที่28 - 29 มีนาคม 2561 ณ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 27 ประจำเดือนธันวาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu...
[โครงการอบรม บริการวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด] คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Appliacation of taping techniques and management for knee pain...
[ระเบียบการ] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก SWU #TCAS61 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน) คณะกายภาพบำบัด เปิดรับ 2 โครงการ - โครงการนักกีฬา -...
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร 1. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญศิษย์เก่า(บัณฑิตปีการศึกษา 2559) เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด...
Question & Answer คำถามที่พบบ่อย สำหรับรายละเอียดโครงการอบรมวิชาการระยะยาวผ่านการเรียนการสอนระบบ Online (เนื้อหาเทียบเคียงหลักสูตร DPT ของประเทศอเมริกา) ที่คณะกายภาพบำบัด มศว...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 26 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci....
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมวิชาการระยะยาวเพื่อพัฒนานักกายภาพบำบัดให้มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร “DPT” (Doctor of Physical Therapy) ของประเทศอเมริกา...
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมวิชาการระยะยาวเพื่อพัฒนานักกายภาพบำบัดให้มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร “DPT” (Doctor of Physical Therapy) ของประเทศอเมริกา...
[โครงการอบรม บริการวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด] คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical exercise testing and prescription for cardiorespiratory...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5446 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 25 ประจำเดือนตุลาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci....
แนะนำหลักสูตร วท.บ.กายภาพบำบัด และ วท.บ.การส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation (หัวข้อเดียวกับที่จะจัดให้ American Physical Therapy...
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5446 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 24 ประจำเดือนกันยายน 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ facebook :...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิตและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด...
[SWU : TCAS61 รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัคร 1 โครงการ โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 4 ปี) - สาขากายภาพบำบัด รับ 4 คน -...

Pages