ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่นี่ !
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทราพร เอี่ยมอุดม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด ที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557...
SWU OPEN HOUSE 2015 พบกับงานเปิดบ้าน มศว มาทำความรู้จักกับคณะสหเวชศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรายกห้องเรียนมาไว้ที่นี่แล้ว พบกับรุ่นพี่สาขากายภาพบำบัด และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ...
ขอเชิญชวนนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานวันลอยกระทงในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณโถงคณะสหเวชศาสตร์ เวลา 12.30-14.00 น. ลงทะเบียน 12.30น. รายละเอียดกิจกรรม 1.กิจกรรมรักษ์น้ำ...
โครงการอบรม ปี 2559 โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Manual Therapy : Assessments and Managements of Musculuskeletal Problems of...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2558 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่นี่ !
นิสิตที่อยู่หอพัก ยืนยันการอยู่หอพักเทอม 2/2558 ที่ http://dormapp.swu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 23 -30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ระหว่างวันที่ 8...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท รับตรง และ รับตรงโครงการพิเศษ
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
นางสาวธัญสินี กรไกรวี นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี 3 คณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่า มีความประพฤติดี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ ประจำปี2557
ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่233 และพื้นที่ภายในอาคาร และหน้าอาคารคณะสหเวชศาสตร์

Pages