ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-14.00 น....
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) เปิดให้บริการรักษา "ฟรี" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ [ รักษาฟรี เฉพาะช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ] ณ...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เว็บไซต์ และ Facebook...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดจัดในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 12.30-16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 71422,71424 และ 7-4099...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 7-1425 รายละเอียดสามารถดูได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ ทีได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7942
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชญาณิน เสือไพฑูรย์ นางสาวเกล็ดกาญจน์ อางนานนท์ และนางสาวภัทราพร ทรายคำ นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์...
ขอแสดงความยินดีกับ 1.นายคมชาญ ตรีเทพชาญชัย 2.นายทิยานนท์ นันทิยา นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ในงานเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ณ...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ประชาสัมพันธ์ แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจําปี : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Chest physical in traumatic brain injury" ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ...
ตำแหน่งอาจารย์ (3 ตำแหน่ง) เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 , (1) 7 – 1424 และ (1) 7 - 4099 สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ (รอบที่ 3 ) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด หลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้แก่ 1.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2....
ขอเชิญศิษย์เก่า คณะสหเวชศาสตร์ (บัณฑิตปีการศึกษา 2557) เข้าร่วมโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233...

Pages