ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 หัวข้อสัมมนา -...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for...
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรมจิตรสกุล อาจารย์สาขาส่งเสริมสุขภาพ ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร วิทยากรโดย...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ -สอบข้อเขียน วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป -สอบสัมภาษณ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญบุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้" ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยา ศิริพรมงคล นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรินทร์พันธ์ โชคงามวงศ์ นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)รายการเรือพาย : เรือคยัก2 คน ระยะทาง 500 เมตร หญิง...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ก.พ. 2560 >>>>>>สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 7,14,15,20,27,28 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 1,2 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 146 เวลา 16.30-17.30 น. ****...
คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงานตามมาตรการต่อไปนี้ 1. ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ 10 นาทีหลังจากไม่ได้ใช้งาน 2. เปิดเครื่องปรับอากาศอุณภูมิ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 16 ประจำเดือนมกราคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-1422 , (1)7-1424 , (1)7-1425 และ (1)7-4099 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ณ...

Pages