ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเสริมความมั่นคงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง" วิทยากรโดย อาจารย์วาสนา...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (...
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่ https://goo.gl/forms/96gadYk8o80yYTg52
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 20 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย Bernard Tonks ณ คลินิกกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559...
นางสาวกมลวรรณ เงินงาม นางสาวพรธิตา เพ็ชร์ศรีงาม และนางสาวพัฒนรัตน์ อาทรกิจวัฒน์ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาข้อไหล่ในผู้สูงอายุ" ในวันที่ 22 มิถุนายน...
คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” (อย่างเป็นทางการ) ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง...
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.00...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา และองค์กรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้รับประกาศเกียรติคุณในงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง หากข้อมูลผู้เข้าอบรมผิด กรุณาติดต่อ คุณขนิษฐา โทร08-3237-8627 ,0-2649-5000 ต่อ 27307 (เฉพาะวันและเวลาทำการ) หากผู้เข้าอบรมท่านใด...
ขอเชิญนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว ห้อง 307 เวลา 08...
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมโครงการ คณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ...
AEC activities To improve student English communication skills PLEASE DO COME TO JOIN US ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม AEC ระหว่างวันที่ 18 - 30 เมษายน 2560
ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัดปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว ห้อง 301 , 302 , 304 และ 321...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 18 ประจำเดือนมีนาคม 2560 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook :...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด" ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. - 11.00...

Pages