ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

***********ปิดรับสมัคร********** โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ”
ด้วยคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์" ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ - วันพุธ ที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2559 - 23 ธ.ค. 2559 >>...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ Facebook...
ขอเชิญบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด มศว ปีการศึกษา 2558 ร่วมถ่ายภาพหมู่ กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.20 น. ณ ลานด้านหน้าคณะกายภาพบำบัด...
สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด ได้แล้วที่เพจคณะกายภาพบำบัด มศว และ http://healthsci.swu.ac.th
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์) เปลี่ยนแปลงวันเปิดให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัด เฉพาะ วันจันทร์ / วันพุธ / วันศุกร์ รอบเช้า 09.00 - 12.30 น. รอบบ่าย 13.30-16.30 น. ✳เริ่ม มกราคม...
ขอเชิญ อาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะนิสิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly” ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 ณ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สามารถดูรายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “Therapeutic exercises and taping Application for...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 1 หัวข้อ “Application of therapeutic exercises and taping...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด (ชื่อเดิม คณะสหเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะกายภาพบำบัด มศว...
[ประชาสัมพันธ์] โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 เรื่อง “Moving towards health, longevity, and sustainability” วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ...
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะภรณ์ พรรณขาม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9...
วิชาที่ต้องใช้ในการยื่นคะแนนคัดเลือก สำหรับสาขากายภาพบำบัด และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในรอบรับตรง มศว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/ หรือ...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ชื่อเดิม คณะสหเวชศาสตร์)
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร ดูได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง

Pages