ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด (ชื่อเดิม คณะสหเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะกายภาพบำบัด มศว...
[ประชาสัมพันธ์] โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 เรื่อง “Moving towards health, longevity, and sustainability” วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 ณ...
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยะภรณ์ พรรณขาม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 9...
วิชาที่ต้องใช้ในการยื่นคะแนนคัดเลือก สำหรับสาขากายภาพบำบัด และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ในรอบรับตรง มศว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/ หรือ...
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ชื่อเดิม คณะสหเวชศาสตร์)
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา รายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัคร ดูได้ที่ เอกสารแนบด้านล่าง
คณะสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-14.00 น....
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) เปิดให้บริการรักษา "ฟรี" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ [ รักษาฟรี เฉพาะช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ] ณ...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เว็บไซต์ และ Facebook...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดจัดในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 12.30-16.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 71422,71424 และ 7-4099...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 7-1425 รายละเอียดสามารถดูได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ ทีได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะสหเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ปีที่ 3 ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 ชายและหญิง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7942
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชญาณิน เสือไพฑูรย์ นางสาวเกล็ดกาญจน์ อางนานนท์ และนางสาวภัทราพร ทรายคำ นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์...

Pages