ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขากายภาพบำบัด ติด Top 10 !! สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบ Port64 มศว
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" ตำแหน่งที่ 1 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2369 สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 2 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1424...
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 Portfolio - โครงการเด็กดีมีที่เรียน สาขากายภาพบำบัด รับ 20 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพรับ 10 คน สมัครได้ที่...
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการเข้าเรียนที่คณะกายภาพบำบัด ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมกราคม 2564
โครงการอบรมวิชาการ ปี 2564 คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนธันวาคม 2563
กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครนิสิตใหม่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 TCAS 1 Portfolio ดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่ https://admission.swu.ac.th/...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนพฤศจิกายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณนิสิตที่มีความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ตึกคณะและยังคงเรียนด้วยความตั้งใจ
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาเอก (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชากายภาพบำบัด...
ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ...
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในคณะกายภาพบำบัด มศว ขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่ งานวิชาการ 083-2378-627 งานบริหารและธุรการ 089-939-4650 คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)...
ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา"เพื่อรองรับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 - 17.30 น. (รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Webex) หมายเหตุ :...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่...
คณะกายภพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการอบรม...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนสิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง Wellbeing volume I: exercise prescription and...
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group เวลา 09...

Pages