ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณนิสิตที่มีความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ตึกคณะและยังคงเรียนด้วยความตั้งใจ
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาเอก (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชากายภาพบำบัด...
ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ...
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในคณะกายภาพบำบัด มศว ขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่ งานวิชาการ 083-2378-627 งานบริหารและธุรการ 089-939-4650 คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)...
ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา"เพื่อรองรับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 - 17.30 น. (รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Webex) หมายเหตุ :...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่...
คณะกายภพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการอบรม...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนสิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง Wellbeing volume I: exercise prescription and...
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group เวลา 09...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง การเปิดเรียนและกำหนดการเข้าเรียนที่คณะกายภาพบำบัด
Update เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1:...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด รับ 4 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 5 คน...
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน และดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4 (แอดมิชชัน2) ประจำปีการศึกษา 2563 #ปรับจำนวนรับนิสิตเพิ่มเติม++ สาขากายภาพบำบัด รับ 25 คน...
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก, ป.โท+เอก) สาขากายภาพบำบัด - 30 มิถุนายน 2563 เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด กับ มศว - มีการเรียนรูปแบบ Online -...
คณะกายภาพบำบัด มศว ยกเลิกการจัดโครงการอบรม 1. A Pragmatic approach for Stroke rehabilitation: รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19มิถุนายน 2563 2. Understanding Sensory Integration: Theory and...

Pages