ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกายภพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการอบรม...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนสิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง Wellbeing volume I: exercise prescription and...
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group เวลา 09...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง การเปิดเรียนและกำหนดการเข้าเรียนที่คณะกายภาพบำบัด
Update เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1:...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด รับ 4 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 5 คน...
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน และดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4 (แอดมิชชัน2) ประจำปีการศึกษา 2563 #ปรับจำนวนรับนิสิตเพิ่มเติม++ สาขากายภาพบำบัด รับ 25 คน...
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก, ป.โท+เอก) สาขากายภาพบำบัด - 30 มิถุนายน 2563 เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด กับ มศว - มีการเรียนรูปแบบ Online -...
คณะกายภาพบำบัด มศว ยกเลิกการจัดโครงการอบรม 1. A Pragmatic approach for Stroke rehabilitation: รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19มิถุนายน 2563 2. Understanding Sensory Integration: Theory and...
TCAS รอบที่ 3 [ Admission 1 ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/2563 - สาขากายภาพบำบัด รับ 80 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 45 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 27...
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท...
TCAS รอบที่ 3 [ รับตรงร่วมกัน ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/2563 - สาขากายภาพบำบัด รับ 80 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 45 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17...
คณะกายภาพบำบัด มศว “ร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน”
ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2563 สมัครได้ที่ http://admission.swu...
ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมวิชาการของคณะกายภาพบำบัด มศว ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ขอความร่วมมือผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่านอย่าเพิ่งดำเนินการจองตั๋วเดินทาง และที่พัก...
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

Pages