ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2564 รับนิสิตหลักสูตรปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ดูรายละเอียดได้ที่ :...
ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 12.30 - 19.00 น. ณ บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 1...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนเมษยน 2564
รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด part-time ปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Contemporary physical therapy management in low back pain” ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 วิทยากร 1....
ปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง Understanding Sensory Integration : Theory and Implementation in Children วันที่ 8-9 ก.ค. 2564 เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in Children ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 รูปแบบการอบรม...
"ข่าวดี" ในปีการศึกษา 2564 เป็น ปีนี้เป็นปีแรกที่ กองทุน กยศ กำหนดให้ "นิสิตที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ" สามารถกู้ยืมเงินได้ โดย...
ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด มศว เวลา 08...
ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัดทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เครื่อง shock wave และ High laser ในวันที่ 23-24...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมีนาคม 2564 ติดตามข่าวสาร โครงการ กิจกรรมของคณะกายภาพบำบัดได้ที่นี่และ Facebook คณะกายภาพบำบัด มศว
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอน Online 2564 หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An...
เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 ขอความร่วมมือนิสิตคณะกายภาพบำบัด ดำเนินการตามมาตรการของคณะอย่างเคร่งครัด โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย และ scan QR code เมื่อเข้า-ออกคณะ...
มาตรการเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน คณะกายภาพบำบัด มศว ขอบคุณนิสิตทุกคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการนี้
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สาขากายภาพบำบัด ติดอันดับที่ 3 จากTop 5 สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ในรอบ TCAS 1 Portfolio 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 256
สาขากายภาพบำบัด ติด Top 10 !! สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบ Port64 มศว
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" ตำแหน่งที่ 1 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2369 สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 2 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1424...
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 Portfolio - โครงการเด็กดีมีที่เรียน สาขากายภาพบำบัด รับ 20 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพรับ 10 คน สมัครได้ที่...
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่องกำหนดการเปิดเรียนและกำหนดการเข้าเรียนที่คณะกายภาพบำบัด ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564

Pages