ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิต ด้านการส่งเสริมสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ...
[ ปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมลงทะเบียนครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด ที่เป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก...
คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมจัดโครงการวันเด็กประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการวันเด็กประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ฟรีตลอดงาน...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมกราคม 2563
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติงาน ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด...
สาขากายภาพบำบัด" ติดอันดับ 2 ใน 5 สาขาที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุดในรอบ TCAS#1 : Portfolio ข้อมูลจากระบบรับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนธันวาคม 2562
SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี #โครงการเด็กดีมีที่เรียน - สาขากายภาพบำบัด รับ 3 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 8 คน -...
คณะกายภาพำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online โดยมีระยะในการเรียนหัวข้อละ 3 เดือน ผ่านการเรียนการสอนระบบ online (...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2563...
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” ระหว่างวันที่ - 10 มีนาคม 2563...
SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี #โครงการเด็กดีมีที่เรียน - สาขากายภาพบำบัด รับ 3 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 8 คน...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนพฤศจิกายน 2562
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกายภาพบำบัด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 :...
คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณ และชื่นชมนิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นดีเจจัดรายการภาษาอังกฤษ "English On Air"...
คณะกายภาพบำบัดขอเชิญศิษย์เก่า (บัณฑิตปีการศึกษา 2561) เข้าร่วมโครงการ "สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า" ในวันศุกร์ที 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 321...
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 (Srinakharinwirot University Planning, REgistration, Management and Etc.) SUPREME 2019 มีลักษณะเป็น Web Portal...
สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่...

Pages