ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” ระหว่างวันที่ - 10 มีนาคม 2563...
SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี #โครงการเด็กดีมีที่เรียน - สาขากายภาพบำบัด รับ 3 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 8 คน...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนพฤศจิกายน 2562
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกายภาพบำบัด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 :...
คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณ และชื่นชมนิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นดีเจจัดรายการภาษาอังกฤษ "English On Air"...
คณะกายภาพบำบัดขอเชิญศิษย์เก่า (บัณฑิตปีการศึกษา 2561) เข้าร่วมโครงการ "สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า" ในวันศุกร์ที 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 321...
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 (Srinakharinwirot University Planning, REgistration, Management and Etc.) SUPREME 2019 มีลักษณะเป็น Web Portal...
สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง หัวข้อ "...
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว (หลักสูตรปรับปรุง 2563) จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต)...
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายวัน สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด รับและยื่นใบสมัครได้...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกันยายน 2562
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง หัวข้อ "การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อหลัง...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ"สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 - กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 ที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผ่านยกรุ่น !! "PTSWU23 100%"
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนสิงหาคม 2562
ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" - กิจกรรมที่ 1 สืบสานอนุรักษ์การทำขนมไทย...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 46 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562...

Pages