ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน และดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ผ่านระบบ TCAS ในรอบที่ 4 (แอดมิชชัน2) ประจำปีการศึกษา 2563 #ปรับจำนวนรับนิสิตเพิ่มเติม++ สาขากายภาพบำบัด รับ 25 คน...
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก, ป.โท+เอก) สาขากายภาพบำบัด - 30 มิถุนายน 2563 เรียนปริญญาโท ปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด กับ มศว - มีการเรียนรูปแบบ Online -...
คณะกายภาพบำบัด มศว ยกเลิกการจัดโครงการอบรม 1. A Pragmatic approach for Stroke rehabilitation: รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19มิถุนายน 2563 2. Understanding Sensory Integration: Theory and...
TCAS รอบที่ 3 [ Admission 1 ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/2563 - สาขากายภาพบำบัด รับ 80 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 45 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 27...
โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี (โครงการ 4+1) ปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท...
TCAS รอบที่ 3 [ รับตรงร่วมกัน ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3/2563 - สาขากายภาพบำบัด รับ 80 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 45 คน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17...
คณะกายภาพบำบัด มศว “ร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน”
ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) เปิดรับสมัคร (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ - 28 เมษายน 2563 สมัครได้ที่ http://admission.swu...
ประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมวิชาการของคณะกายภาพบำบัด มศว ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ขอความร่วมมือผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่านอย่าเพิ่งดำเนินการจองตั๋วเดินทาง และที่พัก...
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Mindfulness palliative care for physical therapy" วันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 "เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19" "...
คณะกายภาพบำบัด มศว ปิดทำการชั่วคราว ในวันที่ 24 มี.ค. - 13 เม.ย. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สามารถติดต่อคณะในช่องทาง Online ได้ที่ Facebook คณะกายภาพบำบัด มศว...
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดโรค COVID-19
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดเตรียมมาตรการเพื่อสุขภาพส่วนรวม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก"...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดเตรียมมาตรการเพื่อสุขภาพส่วนรวม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine”...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมีนาคม 2563
Update!! #ยกเลิกการจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 "เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19"...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร...
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 "เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19" ☎...

Pages