ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกพิชญ์ สัตยประกอบ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม" จาก รศ....
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 (Srinakharinwirot University Planning, REgistration, Management and Etc.) SUPREME 2019 มีลักษณะเป็น Web Portal...
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้...
กรมการแพทย์โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จับมือสร้างเครือข่ายทางวิชาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี...
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สโมสรนิสิตคณะกายภายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ วรรณปะเข ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชา กายภาพบำบัด
บรรยากาศการเรียนวิชา ระบบร่างกายมนุษย์ ในนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 นิสิตจะได้เรียนรู้ถึงรูปร่าง ลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์และการทำงานของระบบต่าง ๆ...
สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง หัวข้อ "...
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Educational fair 2019 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัด...
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว (หลักสูตรปรับปรุง 2563) จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต)...
คณะกายภาพบำบัด มศว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานรายวัน สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัดคลินิกกายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด รับและยื่นใบสมัครได้...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกันยายน 2562
คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง หัวข้อ "การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อหลัง...
การนำเสนอรายงานผู้ป่วยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษากายภาพบำบัดแลกเปลี่ยนจาก University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และนิสิตกายภาพบำบัด มศว ณ...
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562 โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดี...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" ครบรอบ 26 ปี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ...
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2562" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...

Pages