ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ คณะพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์...
SWU OPEN HOUSE 2019 22 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น...
คณะกายภาพำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online โดยมีระยะในการเรียนหัวข้อละ 3 เดือน ผ่านการเรียนการสอนระบบ online (...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 ณ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2563...
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” ระหว่างวันที่ - 10 มีนาคม 2563...
ขอเชิญนักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” ระหว่างวันที่ - 10 มีนาคม...
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1/2562...
SWU TCAS รอบที่ 1 [ Portfolio ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี #โครงการเด็กดีมีที่เรียน - สาขากายภาพบำบัด รับ 3 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 8 คน...
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุญยานุช อ่วมเจริญ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัดรุ่นที่ 23 ที่ได้รับ “รางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561”...
บรรยากาศการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1 ของบัณฑิตคณะกายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะกายภาพบำบัด
การเคลื่อนไหวข้อต่อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เหมาะสม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่นักกายภาพบำบัดจะได้ใช้ทั้งการตรวจประเมินร่างกายและรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด.......
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนพฤศจิกายน 2562
กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะกายภาพบำบัด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 :...
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกปฏิบัติงาน รายวิชา สภ453...
คณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษ คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณ และชื่นชมนิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เป็นดีเจจัดรายการภาษาอังกฤษ "English On Air"...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนเข้าร่วม"โครงการแลกเปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ณ ต่างประเทศ เมื่อเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 ทั้งหมด...
คณะกายภาพบำบัดขอเชิญศิษย์เก่า (บัณฑิตปีการศึกษา 2561) เข้าร่วมโครงการ "สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า" ในวันศุกร์ที 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 321...

Pages