ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรแก่บุคลากร จึงได้มีกิจกรรม...
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาเอก (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชากายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" สังกัด สาขากายภาพบำบัด 3 อัตรา สังกัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร - วุฒิปริญญาเอก -...
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม...
“ปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม” โครงการอบรมวิชาการ คณะกายภาพบำบัด มศว โครงการดังต่อไปนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว - โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online -...
ขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียนห้องประชุม สำหรับบุคลากรและนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว
SWU TCAS รอบที่ 2 [ Quota ] คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 #โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขต7 - สาขากายภาพบำบัด รับ 1 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 2...
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม ออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อ ฝึกการหายใจ...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตด้านการส่งเสริมสุขภาพ และพิธีมอบเสื้อกาวน์...
นางสาวกณิษฐา ธันยดุล นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนิสิตหญิง วิ่งระยะ10 กิโลเมตร ในงาน มศว องครักษ์...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม "Happy Lunch" ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "สัปดาห์แห่งความรัก มุ่งมั่น สามัคคี"...
วันที่31 มกราคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"...
"มิติใหม่ของการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัด" คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สายวิทย์-คณิต)...
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม วัดความดัน และ ฝึกสอนท่าออกกำลังกาย...
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วม "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิต ด้านการส่งเสริมสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ...
[ ปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม ] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” เนื่องจากมีผู้เข้าอบรมลงทะเบียนครบจำนวนเรียบร้อยแล้ว...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด ที่เป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก...
15 มกราคม 2563 คณะกรรมการดำเนินการด้านวิจัย คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรม ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ช่างน้ำหนัก วัดความดัน...

Pages