ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2...
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก ณ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ...
เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” (ช่วงที่ 1) ให้กับนักกายภาพบำบัด...
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดโรค COVID-19
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดเตรียมมาตรการเพื่อสุขภาพส่วนรวม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก"...
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด รับมอบประกาศนียบัตร...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดเตรียมมาตรการเพื่อสุขภาพส่วนรวม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine”...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมีนาคม 2563
Update!! #ยกเลิกการจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 "เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19"...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2563 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร...
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Trunk rehabilitation in Neurological patients วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 "เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19" ☎...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Clinical reasoning and decision making in management of spine” วันที่ วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563 และ 26 พฤษภาคม 2563 ณ...
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Mindfulness palliative care for physical therapy” ระหว่างวันที่ 10...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยา หมัดสะและ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน...
Update! คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง (...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง Understanding Sensory Integration: Theory and Implementation in...
My​ Class รายวิชา​: การจัดการความรู้​ด้านสุขภาพ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม​: การแลกเปลี่ยน​ความรู้​และประสบการณ์​ด้วยรูปแบบ World​ Cafe กิจกรรมนี้นิสิตได้ตั้งประเด็น 3 หัวข้อ...
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว และ อาจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผัน เข้าร่วมกิจกรรม Journal club ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิจัยพลาสมา ของ...

Pages