ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

นิสิตที่อยู่หอพัก ยืนยันการอยู่หอพักเทอม 2/2558 ที่ http://dormapp.swu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 23 -30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ระหว่างวันที่ 8...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. - 19 พ.ย....
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท รับตรง และ รับตรงโครงการพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะสหเวชศาตร์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 นิสิตท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุนมหาวิทยลัย ทุนภายนอก...
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
ดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรให้อายุยืนอย่างมีความสุข : เรื่องเล่าจากผู้สูงอายุในอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ที่มีต่อครู อาจารย์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต อาจารย์...
องค์กรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดโครงการ “Save Drug Save Sex เด็กรุ่นใหม่ปลอดภัยไว้ก่อน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ จ....
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Management in sacroiliac (SI) joint impairment” ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ :...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการตรวจรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด จากสภากายภาพบำบัด
"โครงการเชื่อมสายใยเพื่อน้องใหม่ จากใจพี่สหเวชฯ" ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว (องครักษ์)
คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มศว องครักษ์
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ และศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ให้กับ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
นางสาวธัญสินี กรไกรวี นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี 3 คณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่า มีความประพฤติดี โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18...
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ ประจำปี2557

Pages