ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภัทราพร เอี่ยมอุดม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด ที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557...
เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2015 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร...
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์สายน้ำ ซึ่งมีกิจกรรมรักษ์น้ำ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ กิจกรรมทำกระทง (ฟรี)...
SWU OPEN HOUSE 2015 พบกับงานเปิดบ้าน มศว มาทำความรู้จักกับคณะสหเวชศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรายกห้องเรียนมาไว้ที่นี่แล้ว พบกับรุ่นพี่สาขากายภาพบำบัด และสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ...
ขอเชิญชวนนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานวันลอยกระทงในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณโถงคณะสหเวชศาสตร์ เวลา 12.30-14.00 น. ลงทะเบียน 12.30น. รายละเอียดกิจกรรม 1.กิจกรรมรักษ์น้ำ...
โครงการอบรม ปี 2559 โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Manual Therapy : Assessments and Managements of Musculuskeletal Problems of...
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย Professor Ali Imron และผู้แทนหลักสูตรจาก...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2558 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่นี่ !
นิสิตที่อยู่หอพัก ยืนยันการอยู่หอพักเทอม 2/2558 ที่ http://dormapp.swu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 23 -30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ระหว่างวันที่ 8...
ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. - 19 พ.ย....
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภท รับตรง และ รับตรงโครงการพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะสหเวชศาตร์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 นิสิตท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ทุนมหาวิทยลัย ทุนภายนอก...
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
ดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรให้อายุยืนอย่างมีความสุข : เรื่องเล่าจากผู้สูงอายุในอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
คณะสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ที่มีต่อครู อาจารย์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีอาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต อาจารย์...
องค์กรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัดโครงการ “Save Drug Save Sex เด็กรุ่นใหม่ปลอดภัยไว้ก่อน” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ จ....

Pages