ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

[ ขอแสดงความยินดี ] คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด มศว...
ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ“แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา"เพื่อรองรับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 (...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และอาคารคณะกายภาพบำบัด โดยมี อ...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 - 17.30 น. (รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Webex) หมายเหตุ :...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2563" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา...
19 สิงหาคม 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด เพื่อสำรวจเส้นทางหนีไฟภายในคณะ นำโดย...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต และญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เข้าร่วมโครงการ "สำนึกรู้คุณค่า กตเวทิตาคุณ" รำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่...
11 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...
คณะกายภพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กิจกรรมที่ 1 เดินทัวร์ภายในอาคารเรียนคณะกายภาพบำบัด ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 จัดโครงการอบรม...
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนสิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1: การออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง Wellbeing volume I: exercise prescription and...
คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563 สาขากายภาพบำบัด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในรูปแบบ Online ผ่านทาง Facebook Live Group เวลา 09...
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ “เครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน วัดค่าดัชนีมวลกาย...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศคณะกายภาพบำบัด เรื่อง การเปิดเรียนและกำหนดการเข้าเรียนที่คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี เชื้อทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขากายภาพบำบัด ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย...
Update เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเพิ่ม คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด หรือ บุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สุขภาพดีมีความสุข ครั้งที่ 1:...

Pages