ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด โดยมี อ.ดร.ครรชิต แสนอุบล จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
คณะนักศึกษา และอาจารย์จาก Singapore institute of technology ประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางแลกเปลี่ยนความรู้ทางกายภาพบำบัดกับนิสิตคณะกายภาพบำบัด และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วม โครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" - กิจกรรมที่ 1 สืบสานอนุรักษ์การทำขนมไทย...
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 46 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu...
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. คณาจารย์สาขาการส่งเสริมสุขภาพได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์แทน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขมรฝั่งใต้...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครองนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562...
ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะสื่อสารสุขภาพ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์...
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด และคณาจารย์ทุกท่าน...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย เรื่อง Management in children with intellectual disability and learning disorder ให้กับนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญ นิสิตและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพรและการนวด วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ...
"คณาจารย์สาขากายภาพบำบัด มศว ขอส่งกำลังใจให้นิสิตสาขากายภาพบำบัด รุ่นที่ 23 สอบใบประกอบวิชาชีพให้ผ่านทุกคน" May the force be with you #PTSWU23
1. รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน...
Update!! ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาจากส่วนกิจการนิสิต มศว ปีการศึกษา 2562
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 45 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci....
ขอเชิญอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.15 น. ณ ห้อง 321 คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์) วิทยากรโดย อ.ดร...
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดใหม่พงษ์โสภณ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายวิจัยคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ หัวข้อ Design thinking...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรค ให้กับบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด โดยมีการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ชีวีห่างไกลโรค การยืดกล้ามเนื้อคอ...
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสื่อสารนโยบายคณะสู่บุคลากรและนิสิต กิจกรรม Happy Lunch โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะกายภาพบำบัด...

Pages