ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับอาจารย์เกี่ยวกับลักษณะงาน ประสบกาณ์...
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ-วิชาชีพ และสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ที่คลินิกกายภาพบำบัด มศว...
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีกิจกรรมการประกวด Global SDGs Excellence Award (Go-SE Award) ขึ้น ซึ่งมีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 18 โครงการ...
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ...
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ SWU OPEN HOUSE คณะกายภาพบำบัด วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ภาพถ่าย งานประชาสัมพันธ์คณะกายภาพบำบัด นภวัชร์ เฉลยสุข
กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครนิสิตใหม่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 TCAS 1 Portfolio ดูเกณฑ์รับสมัครได้ที่ https://admission.swu.ac.th/...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี และนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนพฤศจิกายน 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณนิสิตที่มีความเข้าใจสถานการณ์ไฟฟ้าขัดข้องที่ตึกคณะและยังคงเรียนด้วยความตั้งใจ
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" สังกัด สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิปริญญาเอก (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชากายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม พร้อมคณะจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional...
ขอเชิญนิสิตสาขากายภาพบำบัด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดสร้างเสริมสุขภาพและการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ...
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านกายภาพบำบัด ณ Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี...
นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Clip VDO โรคความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง”...
ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ระบบไฟฟ้าภายในคณะกายภาพบำบัด มศว ขัดข้อง สามารถติดต่อได้ที่ งานวิชาการ 083-2378-627 งานบริหารและธุรการ 089-939-4650 คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ ชัยคีรี สาขากายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด มศว ครบ 27 ปี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น.ส.อริยา พุ่มพวง...

Pages