ข้อมูล-ความรู้

ข้อมูล-ความรู้

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัดทุกท่าน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เครื่อง shock wave และ High laser ในวันที่ 23-24...
ในโอกาสที่นิสิตกายภาพบำบัด มศว ชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกครบถ้วนสมบูรณ์ทุกคนแล้ว คณะกายภาพบำบัด มศว ขอขอบคุณอาจารย์ CI ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
วันที่ 3 มีนาคม 2564 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน หัวหน้าสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท...
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนมีนาคม 2564 ติดตามข่าวสาร โครงการ กิจกรรมของคณะกายภาพบำบัดได้ที่นี่และ Facebook คณะกายภาพบำบัด มศว
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา Kwatra Endowment Fund ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นางสาวอริสรา หนูเอียด นางสาวศิริรักษ์ ถนอมเขต และนางสาวอังศดา...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอน Online 2564 หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An...
ขอเชิญอาจารย์พิเศษทางคลินิก (CI) ของคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2564...
เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19 ขอความร่วมมือนิสิตคณะกายภาพบำบัด ดำเนินการตามมาตรการของคณะอย่างเคร่งครัด โดยวัดอุณหภูมิร่างกาย และ scan QR code เมื่อเข้า-ออกคณะ...
ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “All about aging brain: dementia and movement disorders” ระหว่างวันที่ 6 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 รูปแบบการอบรม...
มาตรการเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน คณะกายภาพบำบัด มศว ขอบคุณนิสิตทุกคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการนี้
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะกายภาพบำบัด มศว เดือนกุมภาพันธ์ 2564
สาขากายภาพบำบัด ติดอันดับที่ 3 จากTop 5 สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด ในรอบ TCAS 1 Portfolio 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 256
สาขากายภาพบำบัด ติด Top 10 !! สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด รอบ Port64 มศว
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังรายชื่อต่อไปนี้
คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2563...
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข...
คณะกายภาพบำบัด รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง "อาจารย์" ตำแหน่งที่ 1 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2369 สาขากายภาพบำบัด 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 2 เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1424...
เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom...
โครงการอบรมวิชาการผ่านการเรียนการสอนระบบ online หัวข้อที่ 1 “Implementation of Therapeutic Modalities in Contemporary Physical Therapy Practice: An Evidence-Supported and...
คณะกายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 1 Portfolio - โครงการเด็กดีมีที่เรียน สาขากายภาพบำบัด รับ 20 คน สาขาการส่งเสริมสุขภาพรับ 10 คน สมัครได้ที่...

Pages