เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา(History)

                 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2531 ในนาม “โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด” เพื่อผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด โดยเปิดรับนิสิตกายภาพบำบัดรุ่นที่ 1 ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งจัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดเป็นลำดับที่ 5 ในประเทศไทย ต่อมาเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชน โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด จึงปรับชื่อเป็น “คณะสหเวชศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2553 และเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัดเพิ่มเติม ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะสหเวชศาสตร์ เป็น คณะกายภาพบำบัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

            เป็นองค์กรต้นแบบที่ผสานศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม ระหว่างกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

(P-THAI)

มุ่งมั่น (Perseverance)

สามัคคี (Teamwork)

จิตอารี (Hospitality)

คล่องตัว (Agility)

มีความเป็นสากล (Internationalization)

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่1 : การผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล สามารถผสานศาสตร์ระหว่างกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีทักษะการสื่อสารสุขภาพ เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

พันธกิจที่ 2 : การวิจัย

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ บูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์กายภาพบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยผสานศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะ และรองรับสังคมผู้สูงอายุ

พันธกิจที่ 4 : คลินิกกายภาพบำบัด

พัฒนาต้นแบบคลินิกกายภาพบำบัด ที่มีการผสานศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถของบุคลากร สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคณะสู่องค์กรต้นแบบบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล

โครงสร้างการกำกับดูแลคณะกายภาพบำบัด

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ แผนกลยุทธ์คณะกายภาพบำบัด 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 |แผนกลยุทธ์คณะกายภาพบำบัด 2562 - 2567 |
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564- รอบ 6 เดือน |  

ผู้บริหาร

Dynamic content will be placed here, do not edit!

บุคลากรสายวิชาการ สาขากายภาพบำบัด

Dynamic content will be placed here, do not edit!

บุคลากรสายวิชาการ สาขาส่งเสริมสุขภาพ

Dynamic content will be placed here, do not edit!

บุคลากรสายปฏิบัติการ

Dynamic content will be placed here, do not edit!

ความร่วมมือระหว่างสถาบัน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยกับ

  1. Department of Rehabilitation Science,Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. Faculty of Health Sciences,Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย
  3. Department of Physical Therapy,Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์
  4. College of Rehabilitation Sciences,University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ และ บริษัท Rehab Essentials คู่ความร่วมมือของ University of Montana ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดต่อเรา

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

โทร: 02 649-5000 (ext 27314)
โทรสาร: 037 395-438

คณบดีคณะกายภาพบำบัด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด
หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด
อาจารย์
-
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานบริการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักกายภาพบำบัด
นักสื่อสารองค์กร
พนักงานบริการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักกายภาพบำบัด
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักกายภาพบำบัด

ofis taşımacılığı ofis taşıma şirketleri eşya depolama