เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันการศึกษาร่วมสมัย ที่ผลิตนิสิตในสาขาวิชาการและความเชี่ยวชาญต่างๆ ออกรับใช้สังคมมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ มหาวิทยาลัยแห่งนี้เริ่มก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี ในปีพุทธศักราช 2492 โดยเริ่มจากการเป็น ”โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” ดำเนินการสอน ณ ถนนประสานมิตร และต่อมาได้ปรับเป็น “วิทยาลัยวิชาการศึกษา” ในปีพุทธศักราช 2496 ต่อมาได้ปรับเป็นมหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2517 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามของมหาวิทยาลัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในนามว่า ”มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ“ ซึ่งมีความหมายว่า “ศรีสง่ามหานคร”

คณะกายภาพบำบัด ได้ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในช่วงเวลาเดียวกับคณะอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และได้เปิดการจัดการเรียนการสอนที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพกายภาพบำบัด และในระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด นอกจากนี้คณะกายภาพบำบัดยังได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและจัดการอบรมทางวิชาชีพแก่นักกายภาพบำบัด ในหลากหลายด้านเช่น ด้านระบบประสาท ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การรักษาด้วยการเคลื่อนไหว การรักษาด้วยมือ การรักษาผู้ป่วยเด็กพิการทางสมอง ฯลฯ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยในลำดับที่ 5 ของประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรกายภาพบำบัด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 เป็นต้นมา โดยคณะได้มุ่งเน้นการสร้างนักกายภาพบำบัดที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ควบคู่กับการมีทักษะทางวิชาชีพที่ดีดังคติพจน์ที่ว่า “สร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล” บัณฑิตคณะกายภาพบำบัด ต้องมีความรู้สามารถควบคู่กับทักษะทางวิชาชีพที่ทันต่อความต้องการของสังคมปัจจุบัน

บัณฑิตคณะกายภาพบำบัดต้องได้รับการฝึกความสามารถในการคิด วิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมทั้งการได้รับการปลูกฝังให้เป็นนักคิดและสามารถทำงานวิจัยที่เกิดจากความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน นอกจากนี้บัณฑิตคณะกายภาพบำบัดจะต้องได้รับการปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และเป็นผู้ที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ

นอกเหนือจากพันธกิจในการผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมแล้วนั้น คณะกายภาพบำบัดยังมีพันธกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนอีกด้วย

ผู้บริหาร

Dynamic content will be placed here, do not edit!

บุคลากรสายวิชาการ สาขากายภาพบำบัด

Dynamic content will be placed here, do not edit!

บุคลากรสายวิชาการ สาขาส่งเสริมสุขภาพ

Dynamic content will be placed here, do not edit!

บุคลากรสายปฏิบัติการ

Dynamic content will be placed here, do not edit!

ความร่วมมือ

คณะกายภาพบำบัดได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในด้านการสอน และการวิจัย รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับของนิสิตและคณาจารย์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ทัดเทียมและทันต่อการพัฒนาของสังคมโลก

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะกายภาพบำบัดกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประกอบด้วย:

  1. Oregon Health & Science University, USA
  2. The Hong Kong polytechnic university, Hong Kong
  3. Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
  4. Faculty of Health Science Universiti Teknologi MARA, Malaysia
  5. Physiotherapy Singapore Institute of Technology, Singapore

ติดต่อเรา

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่7 ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

โทร: 02 649-5000 (ext 27314)
โทรสาร: 037 395-438

คณบดีคณะกายภาพบำบัด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานบริการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานช่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักสื่อสารองค์กร
พนักงานบริการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์