Home

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดปฐมนิเทศ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-3 และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกายภาพบำบัด...
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเจตนารมณ์บริหารงาน และดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
สำหรับนิสิตปริญญาตรี ทุนกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ยืมฯ - ผู้กู้รายเก่า มศว - ผู้กู้กองทุน กรอ. - ผู้กู้ยืมฯ ที่เคยทำสัญญากับ มศว ในภาคเรียนที่ 1/2562...