Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "ครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุขได้อย่างไร" นำโดย ผศ.ดร.รัตติยา...
เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม...
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม จริยธรรม...
1.ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก ร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย)...