Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

 

PT&HP Activity

 

โครงการบริการวิชาการ

 
วันที่ 18 มกราคม 2562 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ในหัวข้อ...
วันที่ 15 มกราคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ"...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Application of taping techniques and management for ankle and foot problems”...
(ส่วนกิจการนิสิต) รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างแท้จริง ทุกชั้นปี และสาขาวิชา โดยให้นิสิตส่งใบสมัครและรับการพิจารณาในเบื้องต้น ได้ที่คณะ/วิทยาลัย...