Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมจัดงาน SWU OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2561 เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ...
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สโมสรนิิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู...
คณะกายภาพบำบัด มีการจัดอบรมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ครูอาจารย์ นักวิจัย...
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561...