Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

ดูกิจกรรมทั้งหมด ดูกิจกรรมทั้งหมดดูกิจกรรมทั้งหมด
 
  
Hot News!!
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกายภาพบำบัด มศว
โครงการอบรมวิชาการ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ Template 

Template
คณะกายภาพบำบัด PTSWU 2019


Dynamic content will be placed here, do not edit!

     
 _คู่มือการบริการนิสิต_ ____คู่มืองานพัสดุ____ 
คู่มือการแจ้งจบคู่มือการลงทะเบียนเรียนคู่มือยืน W ออนไลน์สำหรับนิสิต

คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

 
   ที่มา : กรมบัญชีกลาง
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.)

 
เมื่อวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษทางคลินิก รูปแบบ Online ผ่านระบบ SWU...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา Kwatra Endowment Fund ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นางสาวอริสรา หนูเอียด นางสาวศิริรักษ์ ถนอมเขต...
TCAS64 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564 Admission 1 - สาขากายภาพบำบัด รับ 65 คน - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ รับ 40 คน มีผลการสอบGAT/PATประจําปีการศึกษา...
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี...