Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New directions and considerations in neurorehabilitation ให้กับนักกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 28-29...
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้หัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดีชุมชนมีสุข" ปีที่ 3 ณ...
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1) เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร 1. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2....