Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
บรรยากาศการเรียนในหัวข้อ ระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์) เปลี่ยนแปลงวันเปิดให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัด เฉพาะ วันจันทร์ / วันพุธ / วันศุกร์ รอบเช้า 09.00 - 12.30 น. รอบบ่าย 13.30-16....