Home

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา Educational fair 2019 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกายภาพบำบัด...
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562 โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดี...
สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 - 14.30 น. ณ...
1. รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ....