Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการ ในหัวข้อ "โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 2" ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 14 , 20 ,...
คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้...
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนสำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดีและ...