Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จ.สมุทรปราการ...
คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา อินทร์แก้ว (ว่าน) ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด (PT20) ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Supranational Yala...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2....