Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สโมสรนิิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว จัดพิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู...
[ My class ] บรรยากาศการเรียนวิชาการรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย "โยคะ" ของนิสิตสาขากายภาพบำบัดปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร....
ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา จากหน่วยงานภายในและภายนอก มศว ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561...