Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง "ขับเคลื่อนการขอตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์"...
คณะกายภาพบำบัดได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain ” ช่วงที่ 2 หัวข้อ “...