Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 คณะกายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ...
เมื่อวันที่ 28 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคิดอย่างสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน PT&HP HEALTH INNOVATIONS...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ช่วงที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2561 ช่วงที่ 2...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2....