Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด...
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนารูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสุขภาพ หัวข้อ “คุมน้ำหนัก สนุก สุขภาพดี ง่ายนิดเดียว” (โครงการนำร่องบุคลากร)...
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ คณะกายภาพบำบัด...
ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานิสิตคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ปิดรับเอกสารวันสุดท้ายวันที่ 6 สิงหาคม 2561...