Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษในกิจกรรม "Speech Contest" ในหัวข้อ Does study abroad better than study...
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม QD Clinic : QD คลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “...
ขอเชิญนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ปี 1- 3 เข้าฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด...
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุนสำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดีและ...