Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

 

PT&HP Activity

 

โครงการบริการวิชาการ

 
บรรยากาศการเรียน หัวข้อ Brain Exercise ในรายวิชา การรักษาด้วยการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย ของนิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4...
คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 1 สร้างหลักสูตรเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้อายุ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ...
[เปิดรับลงทะเบียน] คณะกายภาพำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะยาวผ่านการเรียนการสอนระบบ online โดยมีระยะในการเรียนหัวข้อละ 3 เดือน...
(ส่วนกิจการนิสิต) รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างแท้จริง ทุกชั้นปี และสาขาวิชา โดยให้นิสิตส่งใบสมัครและรับการพิจารณาในเบื้องต้น ได้ที่คณะ/วิทยาลัย...