Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

ดูกิจกรรมทั้งหมด ดูกิจกรรมทั้งหมดดูกิจกรรมทั้งหมด
 
  
Hot News!!
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกายภาพบำบัด มศว
โครงการอบรมวิชาการ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ Template 

Template
คณะกายภาพบำบัด PTSWU 2019

 

Dynamic content will be placed here, do not edit!

     
 _คู่มือการบริการนิสิต_ ____คู่มืองานพัสดุ____ 
คู่มือการแจ้งจบคู่มือการลงทะเบียนเรียนคู่มือยืน W ออนไลน์สำหรับนิสิต

คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

 
   ที่มา : กรมบัญชีกลาง
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.)

 
เมื่อวันที่ 21 สองหาคม 2564 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ ทีม PTSWU 28 ที่ได้รับรางวัลอันดับ ที่ 2 จากกิจกรรมประกวดคลิป VDO วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ หัวข้อ "ขยับกาย สบายใจ...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญอาจารย์ และนิสิตคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วม"โครงการค่ายจุดประกายความฝัน สร้างสรรค์งานสุขภาพ" ในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม...
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี...