Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

ดูกิจกรรมทั้งหมด ดูกิจกรรมทั้งหมดดูกิจกรรมทั้งหมด
 
  
Hot News!!
ข้อมูลหลักสูตร
คณะกายภาพบำบัด มศว
โครงการอบรมวิชาการ
การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ Template 

Template
คณะกายภาพบำบัด PTSWU 2019

 

Dynamic content will be placed here, do not edit!

     
 _คู่มือการบริการนิสิต_ ____คู่มืองานพัสดุ____ 
คู่มือการแจ้งจบคู่มือการลงทะเบียนเรียนคู่มือยืน W ออนไลน์สำหรับนิสิต

คู่มือแนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคานวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ

 
   ที่มา : กรมบัญชีกลาง
กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง (กจร.)

 
คณาจารย์และบุคลากร คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมเป็นอาสาสมัครในการคัดกรองผู้รับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ภาพ : ผศ....
ผลงานชนะเลิศการประกวดโครงการนิสิตจิตอาสาสร้างสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ แนวคิด "ลด ละ บุหรี่ ไม่เสี่ยง Covid" จากคณะกายภาพบำบัด...
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มศว เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่จบปริญญาตรีเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ (สายวิทย์-คณิต)...
ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนิสิตรับทุน สำหรับนิสิตเรียนดี ประพฤติดี...