Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร จ.นครนายก เมื่อวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561 ให้กับนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1...
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3 ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.คลองใหญ่ จ.นครนายก...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2....