Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ให้กับนักกายภาพบำบัดจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15-16...
คณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะองค์กรพระพุทธศาสนา จ.นครนายก และสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 และ 15 มิถุนายน 2560 ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์...
การอุทธรณ์ร้องทุกข์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆ ได้ที่ https://goo.gl/forms/...
รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม