Home

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

Dynamic content will be placed here, do not edit!

คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการป้องกัน...
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา นิสิตสาขาการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี...
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ตำบลบางปลากด...
1.) ทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านสุทธาวาส เงื่อนไข : นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิบ้านสุทธาวาส 1.ต้องเป็นนิสิตคณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2-4 เท่านั้น 2....